שתף:

1. מבוא

    1.1. אתר האינטרנט "מאורסים מאורסות" www.engaged.co.il (להלן: "האתר") הנו אתר המיועד לחיפוש דילים לאירועים ובין השאר,

           ניתן למצוא באתר, דילים לצילום אירועים, גני אירועים, זיקוקים וכיו"ב (להלן: "שירותי האתר").

    1.2. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש

           בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

    1.3. באם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך מתבקש לחדול משימוש באתר, לחלופין שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לאמור

           בהסכם זה.

    1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

    1.5. מטעמי נוחות- האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

 

2. תנאי שימוש

    2.1. ניתנת בזאת האפשרות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

    2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

    2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

        2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי

                  גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

        2.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה

                  (URL Hacking).

        2.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או

                  פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה

                  או פגיעה בפרטיותו של אחר.

        2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית,

                  על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

    2.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

        2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

        2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

 

3. חשבון משתמש

    3.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר

           לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

    3.2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.

    3.3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

        3.3.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

        3.3.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

                  לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

    3.4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את

           אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה

           לא מורשית לחשבון המשתמש.

    3.5. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים

           גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

    3.6. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך

           הפרת סעיף 2 להסכם.

    3.7. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן

           שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

    3.8. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות

           הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה, והדבר לא יהווה עילה לתביעה לפי

           חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח - 2008.

 

4. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

    4.1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את

           זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

    4.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת

           שירותי האתר לצרכיו.

    4.3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל

           אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

 

5. העדר אחריות למידע

    5.1. המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית ו/או הבטחה לקבלת הדיל כי אם קיבוץ נרשמים לדיל מסויים אשר

          בסופו יוכלו לקבל את המחיר המוצע מאת המציע ולא מאת בעלי האתר.

    5.2. בעלי האתר משמשים כמקור לקיבוץ אנשים לשם קבלת הנחה בהזמנת המוצר ו/או השירות ו/או כל דבר אחר אך אינם אחראים

          לתקינות המוצר, לאספקתו, ו/או לקבלת הדיל.

    5.3. על המשתמש האחריות לבדוק את הספק, את השירות המבוקש, את טיבו ואיכותו של בעל המקצוע ולא תשמע כל טענה ו/או

          דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו.

    5.4. יודגש כי ברישום המשתמש למבצע לא יהיה משום קיבול ואין בהצגת המבצע משום הצעה.

    5.5. מובהר כי הדיל ככל שייסגר, ייסגר אל מול המציע ולא מול בעלי האתר אלא אם נאמר אחרת בפרטי המבצע הקונקרטי.

 

6. הגבלת אחריות לנזקים

    6.1. בעלי האתר ו/או חליפיהם ו/או עובדיהם אינם אחראים לכל נזק אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות

          שירותי האתר.

 

7. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

    7.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי

           לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

    7.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו

           נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם

           וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

    7.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL

           אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

 

8. העדר אחריות לפעולות גולשים

    8.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם,

           באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.

    8.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת

           את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

    8.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

    8.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין,

           לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.

    8.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎8.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד,

           הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם

           זה.

 

9. העלאת תוכן גולשים

    9.1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה,

           בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה

           בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.

    9.2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם,

           גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.

    9.3. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור

           בסעיף ‎2.4 להסכם זה.

    9.4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"),

           אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט

           וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.

    9.5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

 

9.א. תנאי הפרסום באתר (גולשים, ספקים המפרסמים בתשלום, ספקים מפרסמים ללא תשלום)

  1. הפרסום הוא חודשי מתחדש אוטומטי וניתן להפסיקו רק לאחר מינימום חודשי פרסום שנקבעו בחבילה באמצעות שליחת הודעת בקשה על הפסקת פרסום הדיל בחודש הפרסום האחרון בלבד, עד 7 ימים לפני תאריך סיום הפרסום לכתובת הדוא"ל. info@Engaged.co.il
  2. לא ניתן לפרסם באינטרנט מחיר זול יותר מהדיל באתר מאורסים. פרסום שכזה יגרור הפסקה זמנית של הדיל ללא החזר כספי. 
  3. על הדיל להיות אטרקטיבי ללקוחות אתר מאורסים עם הנחה במחיר, הדיל יפורסם בקטגוריה הרלוונטית באתר. 
  4. הספק מתחייב שיש לו זכויות יוצרים על כל התמונות שהוכנסו לדפי הפרסום שלו באתר לרבות באנרים וכתבות תוכן. 
  5. על אחריות המפרסם לבדוק את פרטי הדיל לאחר פרסומו וכן לאחר כל שינוי, לרבות שיחת ניסיון למספר הטלפון המקשר והרשמת ניסיון בטופסי הצור קשר. כמו כן יש לוודא שכל הפרטים עודכנו לשביעות רצונכם. 
  6. באחריות הספק לוודא כי לא נפלה טעות בעדכון הפרטים, ולעדכן מייד דרך המייל באם נמצאה טעות כלשהי, או הפניה שאינה עובדת כשורה, לרבות מספר מקשר וטופסי הרשמה למינהם. 
  7. שירות לקוחות ושינויים באמצעות הדוא"ל בלבד/ ובאמצעות "טופס עדכון דיל קיים". (אין שירות לקוחות טלפוני) דוא"ל - info@Engaged.co.il 
  8. הספק מתחייב שלא להעביר את מספר פרטי ההתקשרות של הלקוחות לגורם שלישי או להמליץ ללקחות על ספק אחר, גם במקרים בהם הלקוח מבקש.
  9. במידה ומסיבה כלשהי הספק אינו יכול/רוצה לספק את השירות חובה להחזיר את הלקוח לחפש באתר מאורסים את מבוקשו.

במידה והספק יעביר את פרטי הלקוחות או ימליץ על ספק אחר בניגוד להסכם זה, מוסכם בזאת שהספק יפצה את אתר מאורסים מאורסות בסכום של 1,000 ש"ח על כל הפניה או המלצה על ספק אחר.

10. הודעה על תוכן מפר

    10.1. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם

             אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל

             info@engaged.co.il או באמצעות לחיצה על כפתור "דווח על תוכן מפר" המופיע לצד תוכן הגולשים.

 

11. זכות יוצרים והרשאות שימוש

    11.1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם

             כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות

             מפורשת מבעל הזכות.

    11.2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי

             האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

        11.2.1. השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה

                    לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.

        11.2.2. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.

                    "מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.

                    "אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 10 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.

        11.2.3. ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה -

            11.2.3.1. היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.

            11.2.3.2. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

        11.2.4. לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות

                    nofollow או noindex לקישורים קיימים.

 

12. שינוי תנאים

    12.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש.

 

13. הצעות והערות

    13.1 בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח

            על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

 

14. שיפוי

    14.1. הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

 

15. ברירת דין וסמכות שיפוט

    15.1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה

             או השימוש בשירותי האתר, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז נרכז .


שתף: